Chương trình nhận các bài viết của các tác giả là CBCNV trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), bao gồm : 21 Công ty Điện lực thành viên, từ Ninh Thuận đến Cà Mau - trừ TP HCM, Các đơn vị phụ trợ , Văn phòng Công đoàn, Đoàn thanh niên và các Ban trực thuộc EVNSPC. Thông tin, hình ảnh bài viết của tác giả sẽ được Đơn vị xem xét duyệt đăng trên trang web Đơn vị hoặc gửi về Ban Biên tập EVNSPC.
Trường hợp các bài viết được gửi từ đơn vị ngoài EVNSPC. Vui lòng gửi về Ban Biên tập EVNSPC theo địa chỉ email : info@evnspc.vn
Khi gặp lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. Vui lòng tạo phiếu hỗ trợ trên Hệ thống Hỗ trợ phần mềm EVNSPC (giành cho đơn vị trực thuộc EVNSPC) : http://hotrophanmem.evnspc.vn:8081
Thông tin liên hệ : Công ty Công nghệ thông tin ĐLMN - Phòng CNPM - SĐT : 028.22200220 (Nội bộ: 1084) - Họ tên : Trương Vũ Thái Bình
Hướng dẫn sử dụng: HDSD_CapTinTrucTuyen.pdf

Lưu ý: Không copy hình từ file word vào chương trình. đính kèm hình theo file hướng dẫn HDSD_DinhKemFile.pdf

Được chọn nhiều file với tổng dung lượng dưới 10MB (File không có khoảng trắng (dấu cách) VD: bai_viet_cap_tin_truc_tuyen.doc )